Untitled Document
 

Hello! Please Sign In

Login:

Password:
Log In
Interactive Partnership Network
NGO database
FORUM

In co-operation with

Проект
Давид и Голиат
 
   
ИНФОРМАЦИОНЕН ПАКЕТ  
 
ФОТО ГАЛЕРИЯ  

 
РДВР-Русе

Окръжна и Районна Прокуратура

Русенски окръжен съд

Областен управител - област Русе

Община Русе

ТД на НАП - Русе

Министерство на финансите

Областна дирекция "Земеделие и гори" - Русе

Дирекция "Регионална служба по заетостта " - Русе

РИОКОЗ

Районна здравно-осигурителна каса

Регионална втеринарно-медицинска служба

Регионална дирекция за национален строителен контрол

Дирекция "Областна инспекция по труда" - Русе

Комисия по търговия и защита на потребителите

Медии

Ca Eeoa Ioai?aii iauanoai - ?onaEiioaeoeI?ia?aieOneoaeAieoiaioe
Обществото в подкепа на полицията- диалогът продъжава

Областна дирекция “Земеделие и гори” – Русе

Русе 7000, площад “Свобода” 6, ет. V, п.к. 483,

тел: 821 145, www.odzg-ruse.org

 

Информация за административните услуги, които предоставя Областна дирекция "Земеделие и гори" - гр. Русе:

- Изготвяне на скица на имот

- Изработване на скица-проект за разделяне или съединяване на имоти

- Въвеждане на промени в регистъра на собствениците и в регистъра на имотите

- Заснемане и координиране на площни и линейни обекти и/или на трайни насаждения

- Изработване на копие от карта или нейна част

- Изработване на копие от трасировъчен карнет на иот, предоставяне на координати (X,Y) на гранични точки на имот

- Трасиране и/или заснемане и координиране на границите на имотите

- Издаване на препис от решение на поземлената комисия или на общинската служба по земеделие и гори

- Регистриране на договор за аренда или наем и издаване на талон за аренда и наем

- Съгласуване на подробни устройствени планове при промяна на предназначението на имотите

- Предоставяне на данни по характеристики

- Предоставяне на баланс по характеристики

- Справка за налична информация от регистъра за масив

- Справка за налична информация от регистъра на собствениците

- Заверяване на издадена скица на имот и/или копие от картата на масивите за ползване

- Презаверяване на скици, от издаването на които са изтекли 6 месеца

- Издаване на удостоверителен документ по чл.13, ал.2 от ЗВСГЗГФ

- Издаване на удостоверение по чл.52 от Закона за кадастъра и имотния регистър

- Издаване на удостоверение за характеристиките на имоти, необходими за определяне на данъчната им оценка

- Устни справки на възстановената собственост, картата на масивите за ползване и придружаващите ги регистри

- Промяна на предназначението на земеделските земи

- Регистриране на земеделски производители

- Издаване на разрешение по чл.39 от ЗППМ за търговия на семена от всички категории, които не отговарят на изискването за кълняемост

- Издаване на разрешение за внос на семена и посадъчен материал от сортове, невписани в официалната сортова листа

- Регистрация и издаване на разрешение за семепроизводство и отглеждане на растения от рода на конопа /канабис/

- Издаване на разрешение за бракуване на трайни насаждения с неизтекъл/изтекъл срок на амортизация

- Издаване на разрешителни за извършване на контрол върху производството на биологични продукти

- Регистрация на организации на производители

- Закупуване на прилежащи площи на сгради

- Покупко-продажба на недвижим имот по чл.24, ал.1 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи на притежатели на поименни компенсационни бонове

- Оземляване на безимотни и малоимотни граждани

- Отдаване на земи от държавния поземлен фонд под наем или аренда, чрез търг или конкурс

- Отдаване на земи от държавния поземлен фонд под наем или аренда, без търг или конкурс

- Издаване на разрешение за износ на семена от коноп/канабис/ и/или опиев мак

- Издаване на разрешение за извършване на дейностите на развъдните асоциации

- Регистрация на развъдни ферми и стопанства по чл.15 от Закона за животновъдството

- Издаване на удостоверение на лице, включено в списъка на вещите лица

- Отговори на предложения, сигнали, жалби и молби

 

Необходимите документи, срокове и условия можете да намерите на www.mzgar.government.bg/Begin/harta/uslugi.htm.

 

Вашите мнения, предложения и коментари може да изразите, като:

- се обадите на тел: 02 985 11 215

- изпратите вашето писмо на факс: 02 981 71 78

- изпратите вашето писмо на адрес гр. София, бул. “Христо Ботев” № 55, дирекция “Административно, информационно обслужване и човешки ресурси” към Министерство на земеделието и горите

- отидете лично в сградата на министерството или съответните териториални звена

- изпратите вашето писмо на e-mail: galabova@mzgar.government.bg

- попълните нашия Формуляр за обратна връзка, който можете да намерите в приемната на министерството и в териториалните звена

.

Жалби срещу незаконни или неправилни, или пораждащи съмнение за корупция действия или бездействия на служители от администрацията се подават на адреса на министерството до директора на Инспектората. След направена проверка трябва да получите писмен отговор до 30 работни дни от получаването на жалбата.

<в началото>

 
  [КОО-Русе]  [Контакти]  [Проекти]  [Конкурси]  [Услуги]  [Документи]
 
  Всички въпроси и предложения за качеството на страницата отправяйте към Webmaster