Untitled Document
 

Hello! Please Sign In

Login:

Password:
Log In
Interactive Partnership Network
NGO database
FORUM

In co-operation with

Проект
Давид и Голиат
 
   
ИНФОРМАЦИОНЕН ПАКЕТ  
 
ФОТО ГАЛЕРИЯ  

 
РДВР-Русе

Окръжна и Районна Прокуратура

Русенски окръжен съд

Областен управител - област Русе

Община Русе

ТД на НАП - Русе

Министерство на финансите

Областна дирекция "Земеделие и гори" - Русе

Дирекция "Регионална служба по заетостта " - Русе

РИОКОЗ

Районна здравно-осигурителна каса

Регионална втеринарно-медицинска служба

Регионална дирекция за национален строителен контрол

Дирекция "Областна инспекция по труда" - Русе

Комисия по търговия и защита на потребителите

Медии

Ca Eeoa Ioai?aii iauanoai - ?onaEiioaeoeI?ia?aieOneoaeAieoiaioe
Обществото в подкепа на полицията- диалогът продъжава

Окръжна и Районна прокуратура – Русе

Русе, ул. “Александровска “ №57

 

Прокуратурата в Република България се състои от Главен прокурор, Върховна касационна прокуратура, Върховна административна прокуратура, апелативни прокуратури, военно-апелативна прокуратура, окръжни прокуратури, военноокръжни прокуратури и районни прокуратури /чл.111, ал.1 от Закона за съдебната власт/.

 

Статут, функции и правомощия на прокурорите

Прокуратурата следи за спазване на законността, като:

1. Привлича към отговорност лицата, които са извършили престъпления, и поддържа обвинението по наказателни дела от общ характер;

2. Упражнява надзор при изпълнение на наказателните и други принудителни мерки;

3. Предприема действия за отмяна на незаконосъобразни актове;

4. В предвидените със закон случаи участва в граждански и административни дела (чл. 127 КРБ)

 

Правомощия на прокурорите:

1. Прокурорите от апелативните и окръжните прокуратури извършват ревизии и контролират работата на прокурорите в непосредствено по-ниските по степен прокуратури.

2. При осъществяване на своята дейност прокурорите са независими от съда (чл. 117 ЗСВ) .

3. При изпълнение на предвидените в закона функции прокурорът може:

- да изисква документи, сведения, обяснения, експертни мнения и други материали;

- да извършва лични проверки;

- да възлага на съответни органи при данни за престъпления или за незаконосъобразни актове и действия да извършват проверки и ревизии в определен от него срок, като му представят заключения, а при поискване - и всички материали;

- да призовава граждани, като при неявяването им без уважителни причини може да разпореди принудително довеждане;

- да изпраща материалите на компетентния орган, когато установи, че има основание за търсене на отговорност или за вземане на принудителни административни мерки, които не може да осъществи лично;

- да взема всички предвидени от закона мерки при наличие на данни, че може да се извърши престъпление от общ характер или друго закононарушение.

Разпорежданията на прокурора, издадени в съответствие с неговата компетентност и закона, са задължителни за длъжностните лица и за гражданите.

Държавните органи, организации и длъжностни лица са длъжни да оказват съдействие на прокурора при изпълнение на правомощията му и да му осигуряват достъп до съответните помещения и места.

В рамките на своята компетентност прокурорът може да дава задължителни разпореждания на полицията.

Прокурорът упражнява надзор за законност върху изпълнение на наказанията, на другите принудителни мерки и в местата за задържане. (чл. 119 ЗСВ)

 

Функции на прокурора в наказателното производство (чл.46 от НПК):

(1)Прокурорът повдига и поддържа обвинението за престъпленията от общ характер.

В изпълнение на задачите по ал.1 прокурорът:

1. Ръководи разследването и осъществява постоянен надзор за законосъобразността му и своевременно провеждане като наблюдаващ прокурор;

2. Може да извършва разследване или отделни действия по разследването и други процесуални действия;

3. Участва в съдебното производство като държавен обвинител;

4. Взема мерки за отстраняване на допуснатите закононарушения по реда, установен в този кодекс, и упражнява надзор за законност при изпълнение на принудителните мерки.

(3)По-горестоящият по длъжност прокурор и прокурорът от по-горестоящата прокуратура може писмено да отмени или измени постановленията на непосредствено подчинените му прокурори. Неговите писмени указания са задължителни за тях. В тези случаи той може и сам да извърши необходимите действия по разследването и други процесуални действия.

 

(4) Главният прокурор на Република България осъществява надзор за законност и методическо ръководство върху дейността на всички прокурори.

 

Окръжна прокуратура – Русе

Русе, ул. “Александровска”№ 57

длъжност телефон e-mail
Окръжен прокурор 825 228 oprusse@prb.bg
Зам-окръжен прокурор 825 243  
Прокурор при ОП - Русе 825 242  
Зам-окръжен прокурор 825 230  
Зам-окръжен прокурор 825 245  
Административен секретар 825 239  
Деловодител 825 236  

 

Районна прокуратура – Русе

Русе, ул. “Александровска”№ 57

длъжност телефон e-mail
Районен прокурор 825 237 rprusse@rs.prb.bg

Районна прокуратура – Бяла

Бяла, ул. “Екзарх Йосиф”№ 6

длъжност телефон e-mail
Районен прокурор 0817 7 21 80 rpbiala@prb.bg

<в началото>

 
  [КОО-Русе]  [Контакти]  [Проекти]  [Конкурси]  [Услуги]  [Документи]
 
  Всички въпроси и предложения за качеството на страницата отправяйте към Webmaster