Untitled Document
 

Hello! Please Sign In

Login:

Password:
Log In
Interactive Partnership Network
NGO database
FORUM

In co-operation with

Проект
Давид и Голиат
 
   
ИНФОРМАЦИОНЕН ПАКЕТ  
 
ФОТО ГАЛЕРИЯ  

 
РДВР-Русе

Окръжна и Районна Прокуратура

Русенски окръжен съд

Областен управител - област Русе

Община Русе

ТД на НАП - Русе

Министерство на финансите

Областна дирекция "Земеделие и гори" - Русе

Дирекция "Регионална служба по заетостта " - Русе

РИОКОЗ

Районна здравно-осигурителна каса

Регионална втеринарно-медицинска служба

Регионална дирекция за национален строителен контрол

Дирекция "Областна инспекция по труда" - Русе

Комисия по търговия и защита на потребителите

Медии

Ca Eeoa Ioai?aii iauanoai - ?onaEiioaeoeI?ia?aieOneoaeAieoiaioe
Обществото в подкепа на полицията- диалогът продъжава

Община – Русе

 

Русе, пл. “Свобода” 6, централа: 881 881,

интернет страница: www.rousse.bg

Информация за всички административни услуги, предоставяни от Община - Русе, необходимите документи, срокове и такси можете да намерите в Информационно - административния център на Община – Русе, пл. “Свобода” 6, тел: 822 382.

 

Още:

CALL – център за получаване на бърза и своевременна информация за административните услуги в Общината

• Сектор "Местни данъци и такси"

• Административни услуги по гражданско състояние www.rousse.bg/admin_citizen.php

• Административни услуги в сферата на търговията и туризма в www.rousse.bg/admin_trade.php

• Административни услуги в сферата на транспорта и чистотата в www.rousse.bg/admin_transport.php

• Административни услуги по общинската собственост и приватизацията в www.rousse.bg/admin_common.php

• Административни услуги по устройство на територията и строителството в www.rousse.bg/admin_center_therotory.php

• Документи за пенсионирани от ликвидирани предприятия, учреждения и организации в www.rousse.bg/doc_pens.php

 

Чрез горещия телефон – 809 040

се осъществява бърза и постоянна комуникация, както и обратна връзка с гражданите за сигнали за нарушения, предложения, жалби и други въпроси от компетенциите на общината.

 

Пощенска кутия за писмени сигнали и предложения на гражданите

Намира се във фоайето на Централния вход на Община Русе. Пощенската кутия се проверява периодично и постъпилата кореспонденция се докладва на кмета. Анонимните сигнали не се зачитат и не се образува преписка.

 

Приемна за граждани

Приемните дни на кмета и неговите заместници се провеждат по едно и също време, като всеки ръководител приема с екипа си с цел своевременно, компетентно и ефективно решаване на молбите и предложенията на гражданите.

Приемът на кмета и неговите заместници се осъществява в четвъртък през седмица, в часовете от 14.00 до 16.30 часа.

Изслушването на гражданите през седмица се налага от практиката, за да се осигури технологично време за решаване на поставените въпроси от предходния прием.

Организацията на приема се осъществява от главния експерт “Приемна и жалби на Община Русе”, който координира и обезпечава приемането на граждани и представители на организации от кмета и неговите заместници.

 

Записването за прием се осъществява в стая 122 на Община - Русе при следния график:

Понеделник: от 14.00 до 16.30 часа

Вторник: от 09.00 до 11.30 часа

Петък: от 09.00 до 11.30 часа

 

Приемането и изслушването на гражданите се регистрира в приемна книга, в която по дати и пореден номер се записват данните на лицето или организацията, поставения проблем и ресорния ръководител, към когото се насочва за приемен ден. Когато въпросите са решими в оперативен порядък, гражданите се насочват към конкретната служба или служител за решение. Когато искането не е от компетенциите и правомощията на кмета и общината, гражданите се насочват към съответната институция.

Всеки месец кметът на общината провежда изнесени приемни в кварталите и кметствата от Община - Русе. Приемният ден и час се оповестяват допълнително в района на съответното населено място и чрез печатните и електронни медии. Изнесените приемни имат за цел да улеснят гражданите при личния контакт с кмета.

Приемът на граждани се извършва и от началника на кабинета на кмета. Всеки работен ден в стая 303 на ет. 3 на Община - Русе и/или телефон: 233 852 длъжностното лице изслушва и отговаря на запитванията и жалбите на гражданите, като ги отнася до знанието и съдействието на кмета на общината.

Община - Русе, пл. “Свобода” № 6

интернет адрес: www.rousse.bg

e-mail: mayor@rousse.bg

<в началото>

 

телефони

Номератор

881 881

Факс

834 413

Кмет

пл. “ Свобода ” 6, стая 303

826 100

Председател на Общинския съвет

пл. “ Свобода ” 6, стая 304

826 109

Зам.–кмет по стопански дейности

пл. “ Свобода ” 6, стая 306

826 107

Зам.–кмет по териториално развитие

ул. “Олимпи Панов” 6, етаж 3, стая 1

834 416

Зам.–кмет по благоустрояването, околната среда и транспорта

пл. “ Свобода ” 6, стая 307

826 117

Зам.–кмет по хуманитарни дейности

пл. “ Свобода ” 6, стая 307

826 112

Секретар

пл. “ Свобода ” 6, стая 308

822 384

Главен архитект

ул. “Олимпи Панов” 6, етаж 3, стая 1

826 120

Кабинет на кмета

пл. “ Свобода ” 6, стая 3 03

822 379

Финансови контрольори

пл. “ Свобода ” 6, стая 126

881 651

Дирекция “Административно-правно и информационно обслужване”

пл. “ Свобода ” 6, стая 30 9

881 768

Отдел “Правно-нормативно обслужване”

пл. “ Свобода ” 6, стая 130

881 658

Отдел “Информационно обслужване и технологии”

822 382

Център за административни услуги и информация – централна сграда

881 614

Център за административни услуги и информация – филиал

830 213

Отдел “Връзки с обществеността”

пл. “ Свобода ” 6, стая 312

881 745

Отдел “Човешки ресурси”

пл. “ Свобода ” 6, стая 204

881 665

Дирекция “Финансово–стопански дейности”

пл. “Свобода” 6, стая 318

881 703

Отдел “Финансово–стопански” – Главен счетоводител -

пл. “ Свобода” 6, стая 210

822 385

Сектор “Местни данъци и такси”

ул. “Александровска” 71

828 975

Дирекция “Устойчиво развитие и евроинтеграция”

пл. “ Свобода ” 6, стая 605

881 724

Дирекция “Общинска икономика”

пл. “ Свобода “ 6, стая 604А

881 617

Отдел “Приватизация, концесии и обществени поръчки”

пл. “ Свобода ” 6, стая 132

881 799

Сектор “Защита на потребителите и административен контрол на стопанските дейности”

ул. “Черно море” 2, етаж 2, стая 27

822 443

Дирекция “Благоустрояване, екология и транспорт”

ул. “Олимпи Панов” 6, етаж 3, стая 2

881 663

Дирекция “Устройство на територията”

ул. “Олимпи Панов” 6, етаж 3, стая 2

881 816

Сектор “Незаконно строителство”

ул. “Олимпи Панов” 6, етаж 1, стая 12

881 744

Дирекция “Хуманитарни дейности”

пл. “Свобода” 6, стая 314

881 721

<в началото>

 

CALL – център за получаване на бърза и своевременна информация за административните услуги в Общината

Действащият в Община - Русе Call–център е съвременно информационно средство за осигуряване на оперативна информация за извършваните на физически и юридически лица административни услуги.

Call–центърът осигурява възможности на гражданите за получаване на информация за административните услуги без намесата на оператор и предлага редица предимства:

• Достъпност – осигурява денонощен режим на работа

• Бърза връзка

• Максимално удовлетворяване на изискванията на гражданите – системата предоставя данни на достъпен език, които те могат да изслушват многократно по телефона

• Удобство – гражданите по собствена инициатива изискват необходимата им информация и я получават незабавно, без да се ангажират служители от общината

• Предоставят се изходящи услуги, при които стана автоматично уведомяване на гражданите и юридическите лица за неплатени такси и задължения, за нововъзникнали събития и промени

• Автоматично приемане на мнения, предложения и сигнали

• Елиминират се административните бариери

• Надеждност – системата е изключително надеждна по отношение на идентификационната и информационна сигурност.

Телефони: 809 042 и 809 040, без увеличение на тарифата.

<в началото>

 

Сектор “Местни данъци и такси”

Русе 7000, ул. “Александровска” 71, ет. 3 и 4

Според Закона за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси от началото на 2006 година на общините се делегират задължения и правомощия относно установяването, обезпечаването и събирането на местните данъци и такси по реда на Данъчно-осигурителен процесуален кодекс.

Съгласно Закона за местните данъци и такси / ДВ бр.100 от 2005 г./ в сектора се извършват следните услуги на граждани и фирми:

 

Администриране и определяне на данъчни задължения чрез:

- приемане на декларации по образец за придобити недвижими имоти чрез покупка, групов строеж, дарение или наследство, като се представят копия от документите за придобиване и квитанция за платен 2% данък при изповядване на сделката

- приемане на декларации по образец за придобити леки автомобили, товарни автомобили, ремаркета, трактори, кораби, лодки, мотоциклети, автобуси чрез покупка, внос от друга държава, дарение или наследство, като се представят копие от документите за придобиване, квитанция за 2% данък при изповядване на сделката и копие от квитанция за платен данък МПС от предния собственик

- приемане на уведомление по образец за продадено, спряно от движение или бракувано моторно превозно средство, като се представят копие от договора за покупко-продажба, удостоверение от КАТ за спиране от движение и талона на колата с печат “Бракувано”, дата и подпис от КАТ - Русе

- приемане на молба по образец за издаване на данъчна оценка на недвижимите имоти за сделки пред нотариус

- приемане на декларация по образец за освобождаване от такса битови отпадъци, подписана от всички собственици на имота.

Всички видове формуляри и услуги са безплатни. Всички данъци и такси, независимо къде и как са платени, следва да постъпят по сметката и името на Община – Русе.

 

Събиране на местни данъци и такса битови отпадъци чрез:

- плащане в брой в касите, безкасово чрез банков превод или чрез пощенските станции. При просрочване на плащанията се начисляват лихви.

- приемат се плащания по наказателни постановления, издадени от кмета на Община - Русе, за просрочване на сроковете за подаване на декларациите.

 

Информация за задълженията си гражданите могат да получат на телефоните на сектора – 822 381 и 834 397.

По всички въпроси за обслужването гражданите могат да се обръщат към началника на сектора в рамките на работното време от 8.30 до 17.30 часа.

<в началото>

 
  [КОО-Русе]  [Контакти]  [Проекти]  [Конкурси]  [Услуги]  [Документи]
 
  Всички въпроси и предложения за качеството на страницата отправяйте към Webmaster