Untitled Document
 

Hello! Please Sign In

Login:

Password:
Log In
Interactive Partnership Network
NGO database
FORUM

In co-operation with

Проект
Давид и Голиат
 
   
ИНФОРМАЦИОНЕН ПАКЕТ  
 
ФОТО ГАЛЕРИЯ  

 
РДВР-Русе

Окръжна и Районна Прокуратура

Русенски окръжен съд

Областен управител - област Русе

Община Русе

ТД на НАП - Русе

Министерство на финансите

Областна дирекция "Земеделие и гори" - Русе

Дирекция "Регионална служба по заетостта " - Русе

РИОКОЗ

Районна здравно-осигурителна каса

Регионална втеринарно-медицинска служба

Регионална дирекция за национален строителен контрол

Дирекция "Областна инспекция по труда" - Русе

Комисия по търговия и защита на потребителите

Медии

Ca Eeoa Ioai?aii iauanoai - ?onaEiioaeoeI?ia?aieOneoaeAieoiaioe
Обществото в подкепа на полицията- диалогът продъжава

Комисия по търговия и защита на потребителите

 

Териториално подразделение - Русе

Русе 7000, пл. "Свобода" № 6, телефон: 834 675

Сектор “Защита на потребителите и административен контрол на стопанските дейности”

Община - Русе, ул. “Черно море” 2, тел: 822 443, 825 676

Комисията по търговия и защита на потребителите осъществява контрол по прилагането на Закона за защита на потребителите и за правилата за търговия (ЗЗППТ), Закона за туризма (ЗТ), Закона за лекарствата и аптеките в хуманната медицина (ЗЛАХМ) и подзаконовите актове по тяхното прилагане.

Правомощията й са насочени към установяване и санкциониране на нарушителите на нормативните актове, които Комисията по търговия и защита на потребителите прилага по законосъобразното извършване на туристически дейности; защитата на потребителите срещу рискове от придобиване на стоки или услуги, които могат да увредят живота, здравето или имуществото им и свързаната с това борба с намиращите се на пазара опасни стоки; съдействие на потребителите при защитата на техните икономически интереси; администриране и участие с представител в помирителните комисии за извънсъдебно решаване на спорове между потребители и търговци и т.н.

Към Комисията по търговия и защита на потребителите може да се обръщате в случай, че установите:

• предлагане на опасни за живота и здравето промишлени стоки

• липса на етикет и друга информация за предлаганите стоки

• необявяване на цените на стоките и услугите

• неиздаване на документ за продажба (касова бележка или фактура)

• излъчване на заблуждаваща или непочтена реклама

• наличие на неравноправни клаузи в договори с общи условия, прадлагани на потребителите

• предоставяне на туристически услуги от нелицензирани туроператори, турагенти, хотелиери и ресторантьори

• предоставяне на туристически услуги в некатегоризирани места за настаняване и заведения за хранене и развлечения

• несъответствие на предлаганите услуги с изискванията на съответната категория туристически обект

• продажба на лекарства над нормативно установените пределни цени

• неспазване на изискванията при търговия с тютюневи изделия

 

Горещ телефон на потребителя: 070 011 122

Печатен формуляр за жалба можете да намерите на интернет адрес: www.ktzp.bg

Жалби, в които не са посочени телефон или адрес за контакти, се считат за анонимни и по тях не се предприемат действия.

<в началото>

 
  [КОО-Русе]  [Контакти]  [Проекти]  [Конкурси]  [Услуги]  [Документи]
 
  Всички въпроси и предложения за качеството на страницата отправяйте към Webmaster