новини

Нова дългосрочна грижа за възрастни и хора с увреждания - етап 2

Предоставяне на нови услуги "Център за грижа за лица с психични разстройства" и "Център за грижа за лица с различни форми на деменция" на територията на община Русе

Прочети
logos logo

Нова дългосрочна грижа за възрастни и хора с увреждания - етап 2

Нова дългосрочна грижа за възрастни и хора с увреждания - етап 2: Предоставяне на нови услуги "Център за грижа за лица с психични разстройства" и "Център за грижа за лица с различни форми на деменция" на територията на община Русе

На 18.03.2022 г. Община Русе стартира реализацията на Проект „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания – Етап 2 – предоставяне на новите услуги - Център за грижа за лица с психични разстройства и Център за грижа за лица с различни форми на деменция в Община Русе“, съгласно административен договор BG05M9OP001-2.090-0020-C01, по  процедура  чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.090 „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания – Етап 2 – предоставяне на новите услуги“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020.

Представената възможност за реализирането на проекта е във връзка с изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа и Планът за действие за периода 2018-2021 г. като грижата е насочена към осигуряване на достъп до качествени социални услуги за лица с увреждания и възрастни хора с психични разстройства и деменция.

С изпълнение на проектното предложение ще се обезпечи създаването и предоставянето за период от 12 месеца на две нови Услуги от общ икономически интерес на територията на община Русе – Център за грижа за лица с психични разстройства и Център за грижа за лица с различни форми на деменция, всеки с по 15 лица.

Бюджетът на проекта е в размер на  542 000 лв., от които 460 700 лв. средства от Европейския социален фонд и 81 300 лв. национално съфинансиране.

Основните цели на проекта са:

Извеждане на лицата с психични разстройства от специализираните институции и Държавни психиатрични болници и осигуряване на качествена грижа за лицата с психични разстройства, чрез създаване и предоставяне на социална услуга от резидентен тип в Център за грижа за лица с психични разстройства. Обезпечаване на предоставянето на новата услуга в общността, за които е изградена подходящата инфраструктура със средства от Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020.

Предоставяне на комплекс от услуги и подкрепа за хора, които страдат от различни форми на деменция и се нуждаят от помощ за извършване на ежедневните си дейности и/или имат нужда от някои постоянни медицински грижи за продължителен период от време, чрез осигуряване на качествена грижа за лицата с деменция и създаване и предоставяне на социална услуга от резидентен тип в Център за грижа за лица с деменция.

Специфичните цели на проекта са:

Намаляване броя на възрастните и хората с увреждания, настанени в институции и ДПБ, чрез предоставяне на социални и здравни услуги в общността, включително услуги за дългосрочна грижа.

Създаване на възможност на възрастните хора и хората с увреждания да получават качествени, достъпни и ефективни междусекторни услуги за дългосрочна грижа, съобразени с реалните потребности на хората в общността.

 Проектът се реализира в период от 16 месеца (18 март 2022 г. – 30 юни 2023 г., със следните дейности:

Разработване на вътрешни правила и процедури за реализация на дейностите в двата Центъра за грижа. Подготвителни дейности свързани с физическото преместване на потребителите от специализираните институции и/или ДПБ.

Подбор, наемане, обучение на персонала в създадените услуги. Осигуряване на супервизия и подкрепа при предоставянето на услугите.

Създаване и предоставяне на услуги в Център за грижа за лица с психични разстройства.

Създаване и предоставяне на услуги в Център за грижа за лица с различни форми на деменция.

Закупуване на оборудване и обзавеждане на центровете за грижа.

Насочването на потребители на двете социални услуги ще се извършва от Дирекция „Социално подпомагане“. Същите ще бъдат настанени, съгласно изготвените правила и процедури и ще подпишат договори за полазване на социалните услуги.

След приключване на проектните дейности ще се осигури устойчивост чрез продължаване услугите като делегирани от държавата дейности.


Проектът ACF 935 „Обединени сили за развитие на общността“ се изпълнява с финансовата подкрепа в размер на 18 007 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по Фонд Активни граждани България в рамките на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Основна цел на проекта „Обединени сили за развитие на общността“ е изграждане на партньорство между НПО, институции и медии за подкрепа на най- уязвимите групи.