новини

Услуги | Легализиране на документи

Легализирането представлява удостоверяване на автентичността на документите, които са Ви издадени от органите на Вашата държава.

Прочети
logos logo

Услуги | Легализиране на документи

Легализирането представлява удостоверяване на автентичността на документите, които са Ви издадени от органите на Вашата държава. Тъй като има споразумение между България и Украйна, за легализирането на документи, издадени от органите на Украйна се изисква само официален превод на документа Ви и заверка на подписа на преводача от нотариус.
Признаване на образователни квалификации
За признаване на завършено средно образование (7.-12. клас) или на професионална квалификация, придобита в училище, трябва да подадете заявление в Регионалното управление на образованието (РУО) по Вашето местоживеене. За признаване на завършено начално или основно образование (1.-6. клас) заявлението се подава до училището, където Вие или детето Ви ще продължи обучението си. Нужни са Ви следните документи:
1. заявление по образец;
2. легализиран оригинал на документ за училищно образование и/или професионална квалификация;
3. легализиран оригинал на документ, в който се посочва какви права Ви дава документът Ви за училищно образование и/ или професионална квалификация за продължаване на образованието, в случаите когато това не е написано в дипломата Ви;
4. ако признаването е за дете, което иска да продължи обучението си в гимназията, е нужен легализиран оригинал на справка за изучаваните учебни предмети с броя учебни часове и поставените оценки, ако не са написани в документа за училищно образование;
5. оригинал на превод на български език на документите;
6. оригинал или копие, заверено от нотариус, на документ за последния завършен клас в българско училище, ако Вие или детето ви сте завършили такъв преди да учите извън България;
7. оригинал на документ за платена държавна такса – за документи, подадени в РУО.
Такси:
Държавната такса за признаване на завършен етап на училищно обучение е 25 лв.
Ако искате да Ви бъдат признати степен на образование и професионална квалификация, придобита в училище, таксата е 35 лв.
Ако признаването на документи се иска от деца под 16 години включително, не се плаща такса.
Колко време ще отнеме?
Срокът за издаване на решение от комисията към РУО е 1 месец.
Признаване на диплома за висше образование
За признаване на диплома за висше образование процедурата зависи от целите на признаването. При всеки случай, трябва да легализирате дипломата си.

  • Ако искате да продължите образованието си - трябва да се обърнете към ректора на съответното висше учебно заведение, в което желаете да кандидатствате.
  • Ако искате да упражнявате нерегулирана професия (например - IT специалист, козметик, фризьор) - трябва да се обърнете към работодателя си. Ако той иска допълнително удостоверение, трябва да се обърнете към Националния център за информация и документация (НАЦИД).

НАЦИД
Адрес: бул. „Д-р Г.М. Димитров” 52 А, гр. София
Имейл: nacid@nacid.bg
Признаване на професионални квалификации
Признаването на професионални квалификации зависи от това дали професията Ви е регулирана, или не.
Ако Вашата професия е нерегулирана, няма нужда от признаване. Работодателят Ви може да поиска удостоверение от НАЦИД, но не е задължително.
Регулирани са тези професии, които са особено важни за обществото и поради това държавата по-строго контролира кой и как упражнява професията. За тях изрично се изисква притежаване на диплома или на друго свидетелство за образование.
Ако Вашата попада в списъка с регулирани професии, признаването става съгласно специфичните изисквания за тази професия, които се определят от различни органи по различен ред. Всяка професия е сама за себе си.


Проектът ACF 935 „Обединени сили за развитие на общността“ се изпълнява с финансовата подкрепа в размер на 18 007 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по Фонд Активни граждани България в рамките на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Основна цел на проекта „Обединени сили за развитие на общността“ е изграждане на партньорство между НПО, институции и медии за подкрепа на най- уязвимите групи.