новини

Услуги | Записване на децата в училище

Търсещите закрила и бежанците в България имат право да запишат децата си на училище безплатно.

Прочети
logos logo

Услуги | Записване на децата в училище

Търсещите закрила и бежанците в България имат право да запишат децата си на училище безплатно. Всъщност България задължава родителите и настойницице/попечителите да запишат децата си на училище.
Училищното образование е задължително до навършване на 16-годишна възраст.
Видове училищно образование в България
Основната степен на образование е от I до VII клас. Тя се дели на:

 • Начален етап - от I до IV клас
 • Прогимназиален етап - от V до VII клас

Средната степен на образование е от VIII до XII клас. Тя се дели на:

 • Първи гимназиален етап - от VIII до Х клас
 • Втори гимназиален етап – от ХI до ХII клас

Крайни срокове за записване
Достъпът до образователната система не може да бъде отлаган за повече от 3 месеца от датата, на която сте подали молбата за международна закрила на Вашето дете. Ако подадете молба за закрила на детето си в началото на лятната ваканция, то може да започне училище в началото на новата учебна година.
Децата, търсещи закрила или получили международна или временна закрила в България, могат да се запишат в училище през цялата учебна година, но не по-късно от 30 дни преди края на втория учебен срок.
Ето датите за края на втората половина на учебната година през 2021 г .:

 • От 1-ви до 3-ти клас: 31 май 2023 г.
 • От 4 до 6 клас: 15 юни 2023 г.
 • От 5 до 6 клас в така наречените спортни училища: 30 юни 2023 г.
 • От 7 до 11 клас: 30 юни 2023 г.
 • 12 клас: 16 май 2023 г.

Датите за края на текущата година и годишните ваканции са достъпни на уеб страницата на Министерството на образованието.
Как да се запиша?
Хората под 18 години не могат да се запишат в училище сами. Те могат да направят това чрез родителите или законните си представители.
Процедурата варира в зависимост от това дали детето има или няма
документ за завършен клас, етап или степен на образованието или друго доказателство за предишно образование.
I. Деца без доказателство за предишно образование
Ако вашето дете няма доказателства, за завършен период на образование, то първо ще бъде прието в училище, а след това децата от 5. до 10. клас полагат приравнителни изпити (вижте по-долу раздел “Валидиране на компетентности”).

I.1. Прием
Като родител или законен представител посетете регионалното управление по образование и подайте заявление за записване до началника на отдела - РУО.
В рамките на 7 работни дни началникът на регионалното управление по образованието ще насочи детето към училище съобразно местоживеенето на детето и желанието на родителя.
В рамките на 7 работни дни директорът на това училище ще назначи комисия, която ще проведе интервю с детето. Те ще решат в кой клас следва да се запише детето. Комисията ще задава въпроси по предметите, които детето е изучавало в страната си на произход и в кой клас е било.
Регионалното управление по образованито ще осигури преводач за това интервю.
В рамките на 7 работни дни следва да станат ясни резултатите от интервюто. След това, до 3 работни дни, директорът на училището ще издаде заповед, в която се посочва приемането на Вашето дете в подходящ клас.
I.2. Валидиране на компетентности
Ученик от 1. до 4. клас се записва по възраст, без да валидира придобити компетентности, тоест, без да полага приварнителни изпити. 
Ученик от 5. до 10. клас следва да валидира придобити компетентности за завършен предходен клас или етап на образование до края на учебната година, в която е приет за обучение. Има право да бъде записан в следващ клас при успешно завършено обучение на класа, в който се е обучавал през съответната учебна година, и да прехвърли за валидиране до 3 учебни предмета от предходния клас или етап на образование до завършване на съответния етап на образование – прогимназиален или първи гимназиален етап, в който се обучава. 
Ученик от 11. – 12. клас (пълнолетен) се приема след признаване на завършен период, клас, етап или степен на училищно образование. 
II. Деца с документ или друго доказателство за предишно образование
Ако детето Ви има доказателства за предишно образование, доказателството за завършен клас, етап или степен на образованието първо трябва да бъде признато за съответствие с училищното образование в България и като втора стъпка детето ще бъде прието в училище. След това децата от 7. до 12. клас полагат приравнителни изпити.
II.1 Признаване и прием
За признаване на съответствието с училищното образование в България се подават следните документи

 • Формуляр за кандидатстване. Можете да го изтеглите тук или да получите хартиена версия в регионалното управление по образованието, когато отидете там за консултация. Формулярът за кандидатстване се попълва на български език.
 • Документ, за завършен клас, етап или степен на образованието. Това може да бъде диплома или друго удостоверение.
 • Документ, в който се посочва какви права дава документът, доказващ училищното образование, ако тази информация не е спомената в документа, доказващ училищно образование. Можете да получите този документ от училището или друга институция, която отговаря за издаването на такъв документ във вашата страна на произход.
 • Справка за изучаваните учебни предмети с хорариума на учебните часове и поставените оценки по предметите изучавани в предишното училище на детето, ако детето желае да продължи образованието си от 8 до 10 клас или от 10 до 12 клас. Може да получите този документ от училището или друга институция, която отговаря за издаването му във страна на произход на детето.
 • Платежен документ, който доказва, че сте платили необходимата такса, когато документите трябва да бъдат подадени в регионалното управление по образование, а не директно в училището. Това е обикновен документ, който получавате от банката, когато плащате таксата.
  Таксата за признаване степен на образование е 25 лева, като се събира само за лица над 16 години.
 • Директорът на училището може да ви поиска допълнителни документи.

Тези документи трябва да бъдат преведени на български език от официален (заклет) преводач. Търсещите закрила и бежанците са освободени от изискването да легализират документите или да ги удостоверят чрез апостил.
II. 2. Полагане на приравнителни изпити
Децата, на които е признат завършен период или клас за класовете от 1. до 6. по документи, издадени от училище на чужда държава, не полагат приравнителни изпити.
Децата от 7. до 12. клас полагат приравнителни изпити в училището. Какви изпити са необходими е посочено в Удостоверението от РУО, след признаването на предишния период от образование. Срокът за полагане на приравнителните изпити трябва да е не по-късно от края на съответната учебна година, а в случай че остават по-малко от три месеца до приключването й – не по-късно от края на следващата. Има възможност от 7 до 12. клас учениците да не полагат приравнителни изпити чрез повтаряне на последния признат клас. 


Проектът ACF 935 „Обединени сили за развитие на общността“ се изпълнява с финансовата подкрепа в размер на 18 007 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по Фонд Активни граждани България в рамките на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Основна цел на проекта „Обединени сили за развитие на общността“ е изграждане на партньорство между НПО, институции и медии за подкрепа на най- уязвимите групи.