новини

Услуги | Прием на деца и ученици от Украйна в държавни и общински детски градини и училища в България

Всяко дете има право на образование

Прочети
logos logo

Услуги | Прием на деца и ученици от Украйна в държавни и общински детски градини и училища в България

Всяко дете има право на образование. Училищното образование е задължително до навършване на 16-годишна възраст и започва от учебната година, която е с начало в годината на навършване на 7-годишна възраст на детето.
Записване в детска градина на деца от 3- до 4-годишна възраст
Поради запълнени места в детските градини е възможно да не бъде намерено място за Вашето дете.Общината, в която живеете, ще Ви предостави конкретна информация за наличните места и заявлението, което следва да попълните за записване на детето.
След като детето е прието и наближи датата да постъпи в детската градина, трябва да представите следните медицински документи за Вашето дете:

 • Здравно-профилактичен картон;
 • Документ, свидетелстващ, че на детето са извършени задължителните имунизации;

ЗДРАВНА ИНФОРМАЦИЯ

 • Изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване в детската градина;
 • Изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване в детската градина;
 • Медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, издадена не по-рано от 3 дни преди постъпване в детската градина.

Записване в предучилищна група на деца от 5-до 6- годишна възраст и в училище на деца от 7- до 19- годишна възраст

 • Детето следва да разполага с Личен номер на чужденец (ЛНЧ). ЛНЧ  се предоставя при кандидатстване за закрила в България.
 • Родителят/настойникът/попечителят/представителят на детето подава заявление по образец пред съответното Регионално управление на образованието (РУО) в областта, в която сте настанени

Записване за училище

 • В заявлението попълвате информация (например, майчин език на детето, дали владее в някаква степен български език, кой клас е завършило), която ще помогне на експертите да Ви насочат към най-добрата образователна структура за Вашето дете.
 • Когато детето НЕ притежава документ за завършен клас, етап или степен на образование, с него се провежда събеседване, за да бъде насочено в определена група на задължителното предучилищно образование или в определен клас на училищното образование.
 • Началникът на РУО ще насочи детето за прием в подходящо учебно заведение.
 • При прием в училището могат да бъдат изискани медицинска документация за здравословното състояние и имунизационен статус на детето.

Записването в училище се извършва по време на цялата учебна година, но не по-късно от 30 учебни дни преди приключването на втория учебен срок.
След записване на детето в определена група на детската градина или определен клас на училището, при необходимост директорът осигурява:

 • Допълнително обучение по български език като чужд,
 • Психологическа подкрепа,
 • Ресурсно подпомагане,ако детето има специални образователни потребности.

Проектът ACF 935 „Обединени сили за развитие на общността“ се изпълнява с финансовата подкрепа в размер на 18 007 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по Фонд Активни граждани България в рамките на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Основна цел на проекта „Обединени сили за развитие на общността“ е изграждане на партньорство между НПО, институции и медии за подкрепа на най- уязвимите групи.