новини

Услуги | Временна закрила

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ВРЕМЕННАТА ЗАКРИЛА?

Прочети
logos logo

Услуги | Временна закрила

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ВРЕМЕННАТА ЗАКРИЛА?

На 4 март 2022 г. ЕС въведе в действие директивата за временна закрила за бежанците от войната в Украйна.

На 10 март 2022 г. българското правителство прие Решение № 144, с което предостави временна закрила на разселените лица от Украйна и което влезе в сила от датата на публикацията му на 14 март 2022г.  По този начин България задейства временната закрила на своята територия от 14 март 2022г.

Това означава, че украинските граждани и членовете на техните семейства, които не са украински граждани, и които са избягали от Украйна след 24 февруари 2022г. автоматично придобиват правото да останат на територията на всяка една от държавите-членки на ЕС като бежанци временно за срока на действие на тази закрила. Те трябва да решат дали искат временна закрила в България и да се регистрират за получаването й преди да изтече 90-дневния срок на безвизовото им пребиваване, който започва от деня на влизането им в страната. Ако обаче са влезли в България без никакви документи те трябва да вземат това решение своевременно и без отлагане.

Онези украински граждани и членове на техните семейства, които са се намирали извън Украйна преди започването на войната на 24 февруари 2022 г. също имат право да поискат временна закрила, независимо дали са пътували в чужбина или са избягали от Украйна в навечерието на войната, щом като вече не могат да се върнат в нея. Нямат нужда да получат временна закрила само онези украински граждани и членове на техните семейства, които поради работа, образование или други трайни причини вече имат разрешение за законно пребиваване в друга държава в Европа или извън нея, доколкото тяхното законно пребиваване извън Украйна вече е уредено и гарантирано.

Българската държава прие да дава временна закрила и на чужденците, които не са украински граждани, но които са пребивавали законно в Украйна до избухването на войната, ако те не могат да се завърнат безопасно в своите държави. Те обаче трябва да се регистрират в България до 31 март 2022г., за да могат да получат тази закрила.

Временната закрила бе обявена с първоначален срок от 1 година до 4 март 2023г. Съгласно европейската директива този срок може да бъде продължен до 2 години, но ЕК обяви че е възможно, ако се наложи, срокът да бъде продължен и до 3 години.

ОТКАЗ ОТ ПОЛЗВАНЕ НА ВРЕМЕННА ЗАКРИЛА В БЪЛГАРИЯ

Разселените от Украйна лица, регистрирани под временна закрила в България, могат се прехвърлят в друга държава-членка на ЕС, където да се ползват от същата закрила.

За целта не е необходимо да се извършват никакви формални действия, да се подават заявления за отказ от временна закрила, или да се връща регистрационната карта, издадена от българската държава.

Разселените лица от Украйна ползват временна закрила на територията на целия Европейски съюз. Още при въвеждането й ЕС изрично посочи, че бежанците от Украйна няма да бъдат ограничавани да напускат държавата, в която първоначално са се регистрирали като лица под временна закрила, а те ще могат да се преместват в други държави-членки без ограничение във времето. Самото пътуване обаче ще е възможно да се осъществи само, ако се спазват шенгенските правила, тоест, безвизово при валиден биометричен паспорт, или с шенгенска виза при обикновен, небиометричен паспорт за пътуване в чужбина.

След пристигането си в другата държава-членка на ЕС разселените лица от Украйна – в срока на безвизовото си пребиваване (общо 90 дни в рамките на 6 месеца) или в срока на получената от тях виза – ще могат да преценят дали желаят да останат и да ползват там правата си като лица под временна закрила в ЕС.

Ако решат да останат в другата държава-членка на ЕС разселените от Украйна лица трябва да си направят нова регистрация за временна закрила пред съответната местна служба или орган. Едва тогава издадената в България регистрационна карта трябва да се предаде на органите в другата държава-членка, за да се получи от тях нов местен документ като лице под временна закрила.

Ако решат да се върнат в България разселените от Украйна лица имат право да го направят, като при завръщането си на българската граница ще трябва да представят както украинския си паспорт, така и регистрационната карта, издадена от българските власти. След завръщането си в България те продължават да ползват правата си като лица под временна закрила до изтичането на нейния срок.

Ако все пак някой украински бежанец настоява да върне своята „регистрационна карта на чужденец с предоставена временна закрила в Република България“ към настоящия момент това може да се направи единствено в териториалните поделения на Държавната агенция за бежанците в градовете София и Харманли. При връщането на картата се съставя приемо-предавателен протокол, от който украинският гражданин получава копие за себе си.


Проектът ACF 935 „Обединени сили за развитие на общността“ се изпълнява с финансовата подкрепа в размер на 18 007 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по Фонд Активни граждани България в рамките на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Основна цел на проекта „Обединени сили за развитие на общността“ е изграждане на партньорство между НПО, институции и медии за подкрепа на най- уязвимите групи.