новини

Услуги | Достъп до здравни грижи в ЕС

На хората, бягащи от Украйна, трябва да бъде предоставен широк достъп до обезщетения за болест и да бъдат включени в системата за обществено здравеопазване на приемащата държава от ЕС.

Прочети
logos logo

Услуги | Достъп до здравни грижи в ЕС

На хората, бягащи от Украйна, трябва да бъде предоставен широк достъп до обезщетения за болест и да бъдат включени в системата за обществено здравеопазване на приемащата държава от ЕС. Украинските здравни работници могат да играят ключова роля за посрещането на нови нужди, ако квалификациите им бъдат признати бързо.
Ако ви бъде предоставена временна закрила, ще имате достъп до здравно обслужване във вашата приемаща държава членка. Така че след като се регистрирате и получите разрешение за временно пребиваване, приемащата държава членка ще ви предложи достъп до своята здравна система.
Ако за системата за обществено здравеопазване на приемащата държава членка вие сте напълно осигурен, ще имате право да получите и Европейската здравноосигурителна карта, която ви дава право на необходимото здравно обслужване при временен престой в друга държава членка.
Специализирано болнично лечение
За да се осигурят специализирано болнично лечение и грижи за спешно нуждаещите се, Комисията:

  • създаде механизъм за солидарност за медицински трансфери на бежанци и разселени лица в рамките на ЕС от държави членки, които граничат с Украйна. Вече са осигурени 10 000 легла.
  • подкрепя достъпа до рутинни ваксинации за децата, като това трябва да бъде приоритет, както и целенасочени действия във връзка с психичното здраве и подкрепата при травми за хората, които бягат от войната

Страдащи от редки или сложни заболявания

  • 24-те европейски референтни мрежи (ЕРМ) за редки и сложни заболявания са обединени в подкрепата си за всички украински пациенти. ЕРМ са специализирани в диагностицирането и лечението на редки/много редки заболявания в почти всички области на медицината, включително редките ракови заболявания.
  • 1600-те експертни центъра на ЕРМ са интегрирани в повече от 300 болници в ЕС, разпределени между повечето или всички държави от Съюза (включително съседна Украйна) и Норвегия. ЕРМ са поели ангажимент да осигурят център за пациенти с редки заболявания във и извън Украйна.

За повече информация: https://eu-solidarity-ukraine.ec.europa.eu/information-people-fleeing-war-ukraine/fleeing-ukraine-healthcare_bg


Проектът ACF 935 „Обединени сили за развитие на общността“ се изпълнява с финансовата подкрепа в размер на 18 007 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по Фонд Активни граждани България в рамките на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Основна цел на проекта „Обединени сили за развитие на общността“ е изграждане на партньорство между НПО, институции и медии за подкрепа на най- уязвимите групи.